A A+ A++

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny - Informacje Dodatkowe

Anna Dośpiał, Joanna Garnier (2007)

Contenuto in:

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny

Tipologia pubblicazione

: Toolkit

Pagine

: 1-3 38-58

Lingua

: Altro

Contenuto

INFORMACJE DODATKOWE

Broszurka pt.“Informacje dodatkowe” stanowi przegląd materiałów dostępnych w Austrii, Włoszech i Polsce. Informacje te mogą być przydatne dla osób poszukujących dodatkowej wiedzy na temat handlu ludźmi, a pracujących z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, ale nie tylko. Materiały te zostały wyprodukowane i są dostępne w tych trzech krajach.

Założeniem „Informacji dodatkowych” jest stworzenie możliwości pogłębienia wiedzy, podniesienia świadomości i zdobycia aktualnych infor-macji wszystkim zainteresowanym problematyką handlu ludźmi, eksploa-tacji prostytucji oraz pracy przymusowej.

Niniejsza broszurka zawiera informacje o prowadzonych w Polsce progra-mach edukacyjnych (jeśli takowe były) i kampaniach społecznych na temat handlu ludźmi oraz wszelkich krajowych i lokalnych inicjatywach mających na celu podniesienie świadomości na temat tego problemu.
Ponadto umieszczone też zostały informacje oraz adresy stron organizacji lokalnych i ogólnokrajowych, a także instytucji rządowych zajmujących się prewencją, pomocą i reintegracją ofiar, treningami oraz oświatą. Strony in-ternetowe w większości przypadków zawierają aktualne informacje na te-mat prowadzonych działań i projektów tych instytucji. Na końcu znajduje się krótka bibliografia.

Zawartość broszury “Informacje dodatkowe” na temat każdego z państw biorących udział w projekcie jest dostępna w języku angielskim na stronach internetowych partnerów projektu.

Aggiornato il

05/11/2010