A A+ A++

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny - Przewodnik Metodyczny

Dina Nachbaur (2007)

Contenuto in:

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny

Tipologia pubblicazione

: Toolkit

Pagine

: 80

Lingua

: Altro

Contenuto

WSTĘP

PRACA Z PRZEWODNIKIEM METODYCZNYM
Książka, którą trzymasz w rękach nie jest klasycznym podręcznikiem metodycznym. Przygo-towana została przez osoby, które na co dzień zajmują się prawami człowieka oraz pracują na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Celem Przewodnika Metodycznego, będącego częścią Przybornika edukacyjnego – Han-del Kobietami i młodymi ludźmi w Europie - jest przekazanie pomysłów na przygotowa-nie i przeprowadzenie z młodzieżą zajęć na temat „Handel kobietami i młodymi ludźmi” w kontekście praw człowieka. Naszą ambicją było dostarczenie jak największej ilości jak najbardziej różnorodnych idei. Pomieszczone w podręczniku ćwiczenia są różne – tak, aby skonfrontować młodzież z tematem na różne sposoby.

Chciałybyśmy, aby zawartość tego Przewodnika służyła jako pomoc w planowaniu i prowa-dzeniu dłuższych warsztatów, a także w opracowaniu rozkładu oddzielnych jednostek zajęciowych, kiedy nie można jednorazowo poświęcić wiele czasu. Teoretyczna wiedza nauczycieli i uczniów może być uzupełniana przez korzystanie z innych elementów Przybor-nika edukacyjnego, o których wspominamy przy poszczególnych ćwiczeniach .

Przewodnik metodyczny dzieli się na pięć rozdziałów, z których każdy poświęcony jest inne-mu tematowi. W każdym znajdują się ćwiczenia pogłębiające wiedzę na dany temat. Jednak naszym zdaniem najważniejszy jest rozdział 3, który poświęcony jest tematowi przewod-niemu Przybornika – handlowi kobietami jako łamaniu praw człowieka.

Rozdział 1 - Wprowadzenie - przedstawiamy tu ćwiczenia, które dobrze jest zrobić na początku zajęć, przed przejściem do właściwego tematu. Pozwolą one grupie poznać temat, prowadzącą/ ego i siebie nawzajem.
Rozdział 2 - Prawa człowieka - przybliża kwestię praw człowieka. Znajdują się tu ćwiczenia aktywizujące uczestników i zachęcające ich do zastanowienia się, czemu i komu służą prawa człowieka.
Rozdział 3 - Handel kobietami i młodymi ludźmi jako łamanie praw człowieka - jest najważniejszą częścią Przewodnika, ponieważ dotyczy głównej kwestii poruszanej w Przy-borniku edukacyjnym . Ćwiczenia z tej części pozwolą zrozumieć czym jest handel ludźmi.
Rozdział 4 - Prawa kobiet – w stosunku do kobiet prawa człowieka są łamane najczęściej, więc w tym rozdziale spotkamy się z rzeczywistością, z którą boryka się wiele z nich. Pozwoli to zorientować się, jaki związek zachodzi pomiędzy sytuacją kobiet, a handlem nimi.

Rozdział 5 - Możliwości działania i wnioski - ukazuje możliwości działania i zachęca do nich. Wykonując ćwiczenia tu zawarte młodzież może popisać się kreatywnym wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności.
To, co prezentujemy w niniejszej książce, to tylko propozycje, szkice. Zachęcamy do modyfikowania, rozbudowywania czy skracania zawartych tu ćwiczeń oraz dostosowywania ich do swoich i uczestników potrzeb a także do realiów Polski. Chcemy też tutaj przekazać kil-ka ogólnych wskazówek dla prowadzących zajęcia. W dużej mierze od Ciebie, jako osoby prowadzącej zależy to, jak grupa zrobi ćwiczenia, dlatego zasady i wykonanie każdego z nich dokładnie wytłumacz. Pamiętaj, że im lepiej zrozumieją tym lepiej zrobią. Bądź z grupą, niech ma poczucie, że jesteś Cicerone, który odpowie na każde pytanie i rozwieje każdą wątpliwość. Kiedy pracują w małych zespołach, podejdź do każdego, zapytaj jak idzie i czy wszystko jest jasne. Nawet jeśli nie wszystko poszło zgodnie z planem, zapewnij uczestników, że byli świetni i wykonali doskonałą robotę. Serdecznie podziękuj za ich udział i zaangażowanie.

Życzymy powodzenia!

Aggiornato il

05/11/2010