A A+ A++

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny - Zbiór Międzynarodowych Dokumentów Prawnych

A cura di Anna Dośpiał, Joanna Garnier (2007)

Contenuto in:

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny

Tipologia pubblicazione

: Toolkit

Pagine

: 80

Lingua

: Altro

Contenuto

WPROWADZENIE

Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie użytkownikom kompletnego narzędzia edukacyjnego zawierającego międzynarodowe i regionalne akty prawne dotyczące handlu ludźmi. Temat ten został ujęty z perspektywy praw człowieka ze szczególnym odniesieniem do kobiet i młodych ludzi jako ofiar eksploatacji seksualnej.

Wybierając do niniejszego Zbioru akty prawne brano pod uwagę zarówno potrzebę dosta-czenia jak najbardziej wyczerpujących informacji, jak i potrzeby dydaktyczne.

Fragmenty dokumentów prawnych przedstawione w Zbiorze pokazują jak bogata jest doku-mentacja problemu handlu ludźmi z punktu widzenia problematyki praw człowieka.

Wszystkie prezentowane dokumenty zawierają podstawowe informacje dotyczące ich powstania oraz krótkie wprowadzenie, które może być przydatne dla użytkowników prowadzących zajęcia podnoszące świadomość w kwestii praw człowieka i handlu ludźmi.
W wyborze dokumentów do niniejszej publikacji przyjęto klasyfikację Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kwestie związane z handlem ludźmi znalazły miejsce w wielu uniwersal-nych dokumentach dotyczących praw człowieka, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. i dwa Pakty z 1966 r. - Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, ich fragmenty znajdują się w części „Międzynarodowe akty prawne dotyczące praw człowieka”.

Pozostałe części Zbioru pogrupowane zostały w kategorie tematyczne zawierające zarówno przepisy wiążące (np. konwencje, traktaty, protokoły), jaki i rekomendacje (np. deklaracje, zasady, wskazówki), które, mają ścisły związek z omawianym tematem.

W Zbiorze umieszczono także część dotyczącą uregulowań prawnych stosowanych w Unii Euro-pejskiej, gdzie sporo miejsca poświęcono niektórym niewiążącym, jednakże politycznie istotnym dokumentom, które również mogą okazać się przydatne dla celów dydaktycznych i ułatwić pogłębioną analizę podejścia UE do handlu ludźmi jako formy łamania praw człowieka.
Niniejszy Zbiór międzynarodowych dokumentów prawnych prezentowany w języku polskim nie zawiera wszystkich istniejących dokumentów, a to ze względu na brak tłumaczeń. Wersja w języku angielskim jest dostępna na stronach internetowych partnerów projektu.

Wiele aktów prawnych zamieszczonych poniżej zostało wzmiankowanych także w innych częściach Przybornika edukacyjnego. Tak więc poniższy Zbiór z jednej strony może posłużyć jako łącznik między innymi częściami Przybornika, z drugiej zaś może być traktowany jako osobna publikacja ukazująca problem handlu ludźmi w ujęciu praw człowieka.

Aggiornato il

05/11/2010