A A+ A++

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny

AA.VV. (2007)

Tipologia pubblicazione

: Toolkit

Casa editrice

: Eurooffset

Città

: Martellago (VE)

Lingua

: Altro

Contenuto

PROJEKT: ZAŁOŻENIA I ODBIORCY

Projekt „Prawa człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie.  Przybornik edukacyjny” został dofinansowany przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną do spraw Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa) w ramach programu Daphne II ( Decyzja nr 803/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 przyjmująca program działania Wspólnoty (2004–2008) w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony ofiar i grup ryzyka – Daphne II). Projekt współfinansuje także Region Veneto we Włoszech.
Projekt koordynowany jest przez Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu w Padwie (Włochy) a realizowany we współpracy z Instytutem Praw Człowieka Ludwiga Boltzmana (BIM) w Wiedniu (Austria), Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Praw Człowieka (ADUSU) w Padwie i Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w Warszawie (Polska).
Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat praw człowieka oraz handlu kobietami i młodymi ludźmi wśród nauczycieli (osób pracujących z młodzieżą) i uczniów. Realizacji tego celu służy niniejsza publikacja.
Przybornik edukacyjny jest złożony z różnorodnych elementów i ma umożliwić przygotowanie i wprowadzenie do szkół zajęć, które poszerzyłyby wiedzę młodzieży na temat handlu ludźmi oraz pozwoliły na zrozumienie tego poważnego i skomplikowanego problemu. Przygotowanie zajęć na ten temat nie jest łatwe, co wynika zarówno z braku odpowiedniej metodologii, jak i z niedoboru treści, które mogłyby być przekazywane. Nasz projekt daje możliwość spojrzenia na zjawisko handlu ludźmi w sposób całościowy i zgodny z ideą praw człowieka (według sugestii Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do Walki z Handlem Ludźmi)
Przybornik opracowano i wydrukowano po polsku, niemiecku i włosku. Jest on rozpowszechniany w Austrii, Polsce i Włoszech. Część zawartych w nim materiałów dostępna jest też w języku angielskim (tylko w formie elektronicznej).
Opracowanie przybornika poprzedzone zostało serią rozmaitych działań takich jak: zebranie dostępnych we wszystkich trzech
krajach materiałów edukacyjnych na temat
handlu ludźmi, seminaria i dyskusje z nauczycielami, wywiady z osobami zaangażowanymi w walkę z handlem ludźmi takimi jak: pracownicy organizacji pozarządowych, policjanci, sędziowie, pracownicy socjalni i prawnicy.
Działania podnoszące świadomość i poszerzające wiedzę mogą stanowić ważne narzędzie prewencji. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są kobiety i młodzi ludzie, którzy mogą być potencjalnymi ofiarami handlu. To z myślą o nich zostały opracowane nasze ćwiczenia. Pośrednimi beneficjentami są ofiary handlu ludźmi, niezależnie od wieku, płci i rodzaju eksploatacji, której padły ofiarą.
Ponadto projekt ten pomaga dostrzec związek pomiędzy łamaniem praw człowieka jakim jest handel ludźmi a sytuacją, w której znajdują się ofiary. Pomoże także potencjalnym ofiarom rozpoznać zawczasu sytuację ryzyka.

Indice dei contenuti consultabili

Aggiornato il

05/11/2010